Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel? | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

DEBATT

När man läser Alliansens budget framgår att de vill satsa allt till alla. Det är beundransvärt om man inte tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna.

För att möjliggöra allt som Alliansen önskar har de för de tre närmaste åren för avsikt att låna upp ytterligare 893 miljoner kronor. Detta ska ställas i relation till att kommunens skulder, efter avdrag av kommunens finansiella tillgångar uppgår till 2,44 miljarder, inkl. pensionsskulden. Det innebär att kommunens skuld är högre än samtliga inkomster på 2,3 miljarder för 2018.

Om man väger in att kommunens soliditet är på 20 procent, och som är ett mått på hur stor andel av kommunens investeringar som finansierats med egna medel, framstår Alliansbudgeten som ansvarslös och medför för kommuninnevånarna en uppenbar risk att det ekonomiska handlingsutrymmet påverkas så allvarligt att det kan inverka på kvalitén i kommunens viktigaste åtagande, att leverera en bra skola, god barn- och äldreomsorg.
Vi menar även att Alliansen inte beaktat att vi går in i en konjunkturavmattning med kommande räntehöjningar och tar höjd i beräknat överskott. Enligt Konjunkturinstitutet kommer räntan stiga med 2 procent, vilket medför ytterligare 57 mkr i räntekostnad, år 2021. Detta skulle radera Alliansens budgetöverskott på 52 mkr till ett underskott.

Därtill bör beaktas att kommande inkomstförstärkningar inte täcker kommande kostnadshöjningar.
Hur har Alliansen beaktat kostnaden för nyanlända med 107 mkr per år, nu när Migrationsverket inte längre skjuter till några medel? Detta omnämns inte med ett ord. Allt detta bör Alliansen beakta innan man fortsätter att låna för investeringar som tidigare vänsterstyre gjorde.

Vi menar att Alliansens planerade upplåning är i strid med god ekonomisk hushållning och som varje kommun är skyldig att verka för. Av kommunallagens 11 kap. framgår att varje kommun måste leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. Alliansens budget innebär att de agerar i motsatt riktning.

Sverigedemokraterna har i sin budget som finns i sin helhet på vår hemsida lagt en treårsbudget där vi utifrån den ekonomiska situation som råder lagt ett investeringstak på 300 mkr per år och fokuserar på att upprätthålla en bra skola, god barn- och äldreomsorg. Detta möjliggör även att vi år 2021 kan egenfinansiera kommande investeringar. Vi gör till skillnad mot Alliansen en rejäl budgetförstärkning till äldrevården för 2019 med 54,5 mkr, för att ge brukarna den omsorg de såväl förtjänar och personalen en rimlig arbetsbörda. Vidare ger vi budgettillskott för mindre barngrupper i förskolan, kulturskolan, föreningsstöd, bättre skola, RIA, och återskapa samlingspunkten Navet, trygghetsskapande åtgärder m.m.

Sverigedemokraterna i Lerum
Bo Nordström
Ralf Dahlgren
Alexander Christiansson
Per Hassel

Länk