Interpellation om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Interpellation om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL

Interpellation om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL

2019-01-24

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Om vi ser till hela mandatperioden 2014-18 och läser kvartalsrapporteringarna av ej verkställda
beslut inom LSS och SoL så ser vi en allt för hög siffra vid varje kvartalsrapport. Vad vi också ser är
att en hög procent av beslut som dröjer långt mer än tre månader är besvärande för de drabbade.
Eftersom personer omfattade av LSS och SoL redan är i en utsatt position i samhället är det av
yttersta vikt att deras ärenden hanteras på ett mer skyndsamt sätt.
Med anledning av detta önskar Sverigedemokraterna Lerum att kommunstyrelsens ordförande
svarar på:
*Vad har majoriteten för plan för att åtgärda detta återkommande problem som
berör personer som omfattas av LSS och SoL, så att beslut kan verkställas på ett
mer skyndsamt sätt?

Sverigedemokraterna Lerum

Christopher Saart