Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 3 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för dig. Svara på vår undersökning för att visa vad du tycker om livet och politiken i Lerums kommun.

Mikael Johansson

Ordförande

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Plåtvägen 15
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Tack alla ni som röstade.

  Av mikaeljohansson den 28 maj, 2019
  0

  Lysande resultat i Lerum, folket visar nu att man vill ha mindre Bryssel mera Sverige.
  Vi var det parti som ökade mest procentuellt.

 • Ha medborgarperspektivet i beaktning

  Av mikaeljohansson den 20 mars, 2019
  0

  Ha medborgarperspektivet i beaktning

  Publicerad: 20 mars, 2019 kl 07:00

  DEBATT

  Under förra kommunfullmäktige debatterades frågan om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL, till följd av en interpellation ställd utav Sverigedemokraterna, d.v.s. beslut som fått vänta tre månader eller mer innan dem verkställts.

  Debatten visade hur styrande partier i kommunen samt förvaltningen planerar att minska antalet.
  Bl.a. ska tjänster som avlösare, ledsagare och kontaktpersoner läggas till som extra uppgifter till redan anställda i kommunen. Möjligheten till att tacka nej till ett boende tre gånger tas bort och om man tackar nej mer än en gång kommer man få börja om hela utredningsprocessen från början.
  Vi ser att detta är effektiva sätt att minska antalet ej verkställda beslut, samt ett bra sätt för förvaltningen att spara in pengar på sektorn. Vilket ligger i linje med ett arbete som sektorn har genomfört under en period nu. Från 2017 då köpta insatser, som denna fråga gäller, låg på 240 miljoner kronor till 2018 då det hade pressats ner till 228 miljoner kronor.
  Sverigedemokraterna anser dock att det är fel att inte ha med medborgarperspektivet i beaktning, hur slår detta mot de personerna som besluten direkt eller indirekt berör. Ska exempelvis en person som ansökt om en plats på ett äldreboende, som bor i Floda, har sin familj och koppling där, inte få tacka nej till en plats på ett äldreboende i Gråbo i väntan på att en plats blir ledig i Floda utan att leva med risken att bli av med sitt beslut och då få börja om från början i processen?
  Sverigedemokraterna anser att frågan borde beredas skyndsamt ur ett medborgarperspektiv. Och att därför beredningen för Välfärd för unga, vuxna och äldre ska få uppdraget att utreda hur den här linjen påverkar medborgarna och hur medborgarna önskar att frågan ska hanteras. Vi vill också att beredningen tar fram ledstjärnor, som är förankrad hos medborgarna, som förvaltningen ska navigera sitt arbete efter.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Lerums enda oppositionsparti
  Christopher Saart
  Aiki Atka

  LÄNK

 • Vad händer i kommunpolitiken?

  Av mikaeljohansson den 19 mars, 2019
  0

  Vad händer i kommunpolitiken?

  Publicerad: 6 mars, 2019 kl 06:15

  DEBATT

  Vid senaste fullmäktige den 28/2 togs flera ärenden upp som vi vill lyfta fram för medborgarna.
  Vi från Sverigedemokraterna påtalade att Lerums energi AB som bedriver eldistribution till medborgarna och som inte verkar på konkurrensutsatt marknad inte tycks tillämpa bestämmelserna i kommunallagen, som säger att självkostnadsprincipen ska tillämpas. Ärendet som togs upp avsåg årsredovisning för 2017. Där framgick att bolaget gjord en vinst med 19 Mkr för och med 15 Mkr för 2016.

  Det innebär att kommuninnevånarna får betala mer än vad de borde och att del av överskottet utdelas vidare till kommunen för helt andra ändamål.
  Vi ställde oss också frågande till om det kan anses vara en skälig lön till bolagets vd, som har en miljon inkomst med en pensionsavsättning på 2 Mkr bara för 2017 för att driva ett bolag i monopolsituation. Det är trots allt medborgarna i Lerums kommun som betalar en till synes väl hög lön och pensionsavsättning.
  I samband med beslut om kommunens Biblioteksplan för 2019-2022 ställde vi oss kritiska till att ”Utbudet på biblioteken i Lerum ska i högre grad avspegla den kulturella och språkliga mångfald som finns i vårt samhälle”.
  Vi tycker att det är bättre att vi med våra knappa resurser försöker köpa in det som efterfrågas på svenska istället. Om våra nyanlända ska lära sig svenska och för att kunna integreras i den svenska kulturen tror vi inte det gagnar integrationen att vi börjar köpa in litteratur på afrikanska språk eller arabiska.
  I kommunallagen framgår förvisso att alla ska behandlas lika, men svenska är trots allt vårt officiella språk och vi kan omöjligen med vår budget skaffa större lokaler och anställa mer personal för att köpa in litteratur på många språk. Var ska pengarna tas ifrån? Vi ser våra bibliotek fortsättningsvis som en mötesplats för alla så att de nyanlända med hjälp av vår litteratur lättare fasas in i vårt samhälle.
  Avslutningsvis är vi kritiska till att kommunen vill anlägga ytterligare plastgräsplaner. All forskning visar på att det medför stora miljörisker, hur man än försöker anlägga och underhålla dem som sker med tonvis plastgranulat årligen. När nu Lerums kommun har antagit som mål att vara Sveriges ledande miljökommun anser vi inte att plastgräsplaner hör hemma i det sammanhanget.

  Per Hassel
  Ingrid Svensson
  Ralf Dahlgren
  Sverigedemokraterna i Lerum

  Länk

 • Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

  Av matsrydstrom den 12 december, 2018
  0

  Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

  DEBATT

  När man läser Alliansens budget framgår att de vill satsa allt till alla. Det är beundransvärt om man inte tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna.

  För att möjliggöra allt som Alliansen önskar har de för de tre närmaste åren för avsikt att låna upp ytterligare 893 miljoner kronor. Detta ska ställas i relation till att kommunens skulder, efter avdrag av kommunens finansiella tillgångar uppgår till 2,44 miljarder, inkl. pensionsskulden. Det innebär att kommunens skuld är högre än samtliga inkomster på 2,3 miljarder för 2018.

  Om man väger in att kommunens soliditet är på 20 procent, och som är ett mått på hur stor andel av kommunens investeringar som finansierats med egna medel, framstår Alliansbudgeten som ansvarslös och medför för kommuninnevånarna en uppenbar risk att det ekonomiska handlingsutrymmet påverkas så allvarligt att det kan inverka på kvalitén i kommunens viktigaste åtagande, att leverera en bra skola, god barn- och äldreomsorg.
  Vi menar även att Alliansen inte beaktat att vi går in i en konjunkturavmattning med kommande räntehöjningar och tar höjd i beräknat överskott. Enligt Konjunkturinstitutet kommer räntan stiga med 2 procent, vilket medför ytterligare 57 mkr i räntekostnad, år 2021. Detta skulle radera Alliansens budgetöverskott på 52 mkr till ett underskott.

  Därtill bör beaktas att kommande inkomstförstärkningar inte täcker kommande kostnadshöjningar.
  Hur har Alliansen beaktat kostnaden för nyanlända med 107 mkr per år, nu när Migrationsverket inte längre skjuter till några medel? Detta omnämns inte med ett ord. Allt detta bör Alliansen beakta innan man fortsätter att låna för investeringar som tidigare vänsterstyre gjorde.

  Vi menar att Alliansens planerade upplåning är i strid med god ekonomisk hushållning och som varje kommun är skyldig att verka för. Av kommunallagens 11 kap. framgår att varje kommun måste leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. Alliansens budget innebär att de agerar i motsatt riktning.

  Sverigedemokraterna har i sin budget som finns i sin helhet på vår hemsida lagt en treårsbudget där vi utifrån den ekonomiska situation som råder lagt ett investeringstak på 300 mkr per år och fokuserar på att upprätthålla en bra skola, god barn- och äldreomsorg. Detta möjliggör även att vi år 2021 kan egenfinansiera kommande investeringar. Vi gör till skillnad mot Alliansen en rejäl budgetförstärkning till äldrevården för 2019 med 54,5 mkr, för att ge brukarna den omsorg de såväl förtjänar och personalen en rimlig arbetsbörda. Vidare ger vi budgettillskott för mindre barngrupper i förskolan, kulturskolan, föreningsstöd, bättre skola, RIA, och återskapa samlingspunkten Navet, trygghetsskapande åtgärder m.m.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Bo Nordström
  Ralf Dahlgren
  Alexander Christiansson
  Per Hassel

  Länk

 • Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

  Av matsrydstrom den 12 december, 2018
  0

  Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

  DEBATT

  Vid första kommunfullmäktige efter valet i år uttalade såväl sittande vänsterstyre som företrädare för kommande alliansstyre att man kommer respektera valresultatet.
  Hur gick det då?
  Vid efterkommande förhandlingar om bland annat fördelning av 42 platser i kommunens nämnder och utskott hade såväl allianspartierna som opposition, bestående av socialdemokrater, miljöparti som vänsterpartiet inlett en så kallad teknisk valsamverkan som förvisso är formellt möjligt att tillämpa.

  Problemet med detta blir att man därigenom kringgår fördelning av platser utifrån valresultatet. Om teknisk valsamverkan inte hade tillgripits hade vi fått representera i de flesta nämnder och utskott. Vi från Sverigedemokraterna vädjade om att övriga partier borde respektera valresultatet. Vi som tredje största parti med 13,1 procent menade på att vi åtminstone borde få en insynsplats i kommun­styrelsens arbetsutskott och i individnämnden.

  Detta visade sig vara för mycket begärt och detta belyser än en gång hur övriga partier inte är intresserade att respektera valresultatet och spär på det politiker­förakt som allt fler upplever. Övriga partier i Lerums kommun har inte förstått vikten av att skapa den tillit som våra väljare så väl förtjänar till oss politiker utan istället leder det till att Sverigedemokraterna växer för varje år.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Alexander Christiansson
  Ingrid Svensson
  Aiki Atka
  Cristopher Saart
  Glenn Sjögren
  Mikael Johansson
  Per Hassel
  Ralf Dahlgren

  Länk