Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

öppet

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0708-707 118                                                                                                                                                                                 
 • SD Lerums budget 2016

  Av matsrydstrom den 18 juni, 2015
  0

   

  budget-hemsida

  Länk

 • Vindkraft i Gråbo – Nej tack!

  Av matsrydstrom den 23 maj, 2015
  0

  Vindpark Fyrskog

   

  Gothia Vind har ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd att bygga 7 st. vindkraftverk i skogen norr om Gråbo (se kartbild för kraftverkens placering).

  De planerade kraftverkens totalhöjd är på vardera 185 meter, den högsta typ av vindkraftverk som finns på marknaden. För att bygga vindkraftsparken krävs att man:

  anlägger ca. 3,9 km. ny väg

  förstärker ca. 2,9 km befintlig väg (inkluderar breddning av väg samt anläggning av 6 st. mötesplatser på vardera 100 m.)

  röjer ca. 103 000 m2 skog

  schaktar ca. 58 000 m3

  transporterar ca 37 000 m3 bergs- och grusmaterial till projektet.

  anlägger en central uppställningsplats på 5000 m2

   

  Allt detta kommer innebära stor påverkan på landskapsbilden, inte minst vid närliggande sjöar. Stora- och Lilla Lövsjön samt Annesjön kommer alla att drabbas stort av vindkraftverkens effekter, både visuellt och ljudmässigt.

  De bostäder som finns i området kommer drabbas av ljud- och bullerspridning som till stor del hamnar strax under tillåtet maxvärde för vindkraftverk.

  Du som vill stoppa Gothia Vind från att förvandla Gråbos Norra skog till en Industripark, kan lämna synpunkter till

  miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

  eller till

  Miljöskyddsenheten, 40340 Göteborg.

  Ange dnr. 551-7670-2014.

  Synpunkterna ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 Juni.

   

  karta

   

  Extra information till Dig som bor längs projektområdets berörda Transportvägar

  Under byggnationsfasen behövs:

  – ca 60 specialtransporter för transport av varje vindturbin (dvs. ca. 420 specialtransporter)

  – ca 100 transporter av betong och armering till varje fundament

  en lyftkran, vilken kräver ca 50 transporter.

  ca 1850 grustransporter.

  Transporterna av själva vindkraftverken genomförs vanligtvis nattetid. Detta är för att minimera  trafikstörningarna. Dock kommer närboende vid anslutningsvägarna störas.

  Vägsträckor med för låg bärighet behöver förstärkas med ett extra bärlager som täcks med ett ca 5 cm tjockt slitlager.

  Vägarna behöver breddas och kurvorna rätas ut.

  Man kommer anlägga 6 st. mötesplatser på vardera 100 m.

  Fordonen som transporterar vindkraftverkens delar behöver en frigång på ca 5,5 m i både bredd och höjd (mer i kurvorna). Vissa ekipage är upp till  60 m långa då de transporterar verkets vingar.

  – Vägprofilen måste anpassas till en låg frigång då den lägsta frigången över marken är ca 10 cm.

  Transporter och användning av arbetsmaskiner kommer även medföra luftutsläpp i form av svaveldioxid, kväveoxider och stoft.

   

  Länk till fullständigt material från Länsstyrelsen

 • Vi satsar på industrin

  Av matsrydstrom den 20 maj, 2015
  0

  Vi satsar på industrin

  LT-DEBATT 
  Sverige är ett industriland. Ungefär en miljon människor sysselsätts antingen direkt i industrin eller i den industrinära tjänstesektorn där det uppstår ännu fler arbetstillfällen som ringar på vattnet. Industrisektorn utgör därmed ett fundament i vår ekonomi och välfärd.

  Industrin behöver emellertid ständigt utvecklas och förnya sig för att inte tappa mark. Vi varken kan eller vill konkurrera på världsmarknaden med låga löner eller usla arbetsvillkor, alltså måste vi hela tiden ligga i framkant vad gäller industrins förutsättningar. Vi har därmed inte råd att ta fortsatt framgång för given.
  De senaste åren har vi sett att produktiviteten är i en nedåtgående trend och Sverigedemokraterna ser med oro på hur övriga partier negligerar vår infrastruktur och missköter energipolitiken. Därför har vi valt att lyfta fram ”Industrilandet Sverige” i vår vårbudget, där vi fokuserar på ett antal nyckelfrågor för svensk industri och hur vi som politiker kan hjälpa till att stärka industrisektorn.
  En satsning på svensk industri ger en positiv effekt på sysselsättningen i hela landet, men många mindre orter är proportionellt sett mer beroende av sina industrier för att behålla sina arbetstillfällen och sin skattebas. Just riktiga jobb – inte subventionerade låtsasjobb – är helt uppenbart den viktigaste aspekten för mindre orter. Det är därför mycket beklagligt att vi har en regering som driver en tillväxtfientlig politik med kraftiga skattehöjningar, samtidigt som Alliansen lovat att släppa igenom denna politik. Alliansen arbetar därtill främst för att öka antalet lågkvalificerade låglönejobb i tjänstesektorn.
  En annan ödesfråga är industrins kompetensförsörjning. Att svenska elevers skolresultat faller i internationella mätningar är mycket oroväckande i sig, men enligt riksdagens utredningstjänst kan vi fram till 2035 förvänta oss en dramatisk brist på över 100 000 förvärvsarbetande med industriell gymnasiekompetens. Vi behöver också fler som kan läsa vidare till ingenjör på högskolan eller vidareutbildas direkt i industrin. För att möta detta behov avsätter vi 375 miljoner för en utbyggnad av teknikcollege.
  Vi föreslår även en ”konjunkturgaranti”, avsedd att finansiera betald vidareutbildning av personal i sårbara regioner under konjunktursvackor. Med denna garanti blir det således lättare för industriföretag att behålla sina anställda tills tiderna förbättras.
  Sverigedemokraterna vill vidare satsa totalt 325 miljoner på arbetsmiljöbidrag och ett kunskapscenter för arbetsmiljö då det är win-win för arbetsgivare, anställda och hela samhället att sjuktalen hålls nere.
  Vi kan bara hoppas att partier med ideologiskt motiverat motstånd mot till exempel kärnkraft inte tillåts trumfa igenom en agenda som skadar det svenska näringsklimatet. Från vår sida ser vi med tillförsikt på svensk industris möjligheter att bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen och ser den som helt central för att binda samman stad med land.

  Aron Emilsson (SD), Riksdagsledamot Norra Älvsborg och Oscar Sjöstedt (SD), Ekonomipolitisk talesman

  Länk

 • LAGOM ÄR BÄST!

  Av matsrydstrom den 11 maj, 2015
  0

  LAGOM ÄR BÄST, SÄGER SVERIGEDEMOKRATERNA I NY KAMPANJ

  I lördags under Sverigedemokraternas vårdag på Långholmen i Stockholm presenterade partiet en ny kampanj, som skulle varit ryggraden i valkampanjen inför det utlysta, sedan inställda, extra valet 22 mars 2015. Lagom är bäst kallar vi denna kampanj. Det blir en fortsättning på vårt nya formspråk med varma färger, och en fortsättning med humoristiska kampanjfilmer som vi började med inför EU-valet för ett år sedan.

  Lagom är bäst handlar förstås om att en lagom invandring är bäst för Sverige. Det är mellanvalsperiod och Lagom är bäst-budskapet kommer att vara grunden för vår kommunikation även vid kommande kampanjer de närmaste åren, meddelade kommunikationschef Joakim Wallerstein från scenen på Långholmen.

  Även användandet av SD istället för Sverigedemokraterna bredvid blåsippan i vårt tryckta material är ett nytt grepp. Det är vad vi kallas i folkmun, det är kortare och enklare, det eliminerar risken för felstavningar när man i fortsättningen ska in på vår hemsida eller skicka e-post till våra företrädare.

  Titta gärna på våra fyra kampanjfilmer, som illustrerar att lagom är bäst. Ni är varmt välkomna att dela dem i sociala medier och hjälpa SD att få ut budskapet!

  httpv://youtu.be/_UX_9akcxDk

 • Tid för ansvar – Lerums Tidning

  Av matsrydstrom den 3 maj, 2015
  0

  Tid för ansvar

   

  LT-DEBATT 

  I torsdags debatterade kommunfullmäktige invandring och integration. En högaktuell och het fråga som på senare tid seglat upp som en av de viktigaste för den svenska väljarkåren. Inte minst här i kommunen har frågan blivit aktuell mot bakgrund av det fördjupade samarbetet med grannkommunerna och planerna på ett asylboende i Bockaberg.  Huvudfrågan för debatten var hur kommunen ska klara av att leva upp till sitt åtagande gentemot Migrationsverket.
  Idag har kommunen ett avtal om att ta emot femtio nyanlända, utöver de ensamkommande vi är skyldiga att ta emot. Saken är den att Lerum aldrig klarat av att leva upp till sitt åtagande, mycket på grund av att man åtagit sig ett ansvar man inte ror hem. Det är ett faktum att åtagandet inte är anpassat efter mottagningskapaciteten, inte minst vad gäller bostäder.
  Det stod tidigt klart i debatten att inget av övriga partier är beredda att diskutera mottagningsnivåerna, utan är mer intresserade av att hålla fast vid nuvarande, eller till och med ett ökat åtagande, trots att måluppfyllelsen konstant misslyckas.
  Sverigedemokraterna stod som tydligt oppositionsparti i debatten och är beredda att se över kommunens åtagande och avtal med syfte att kunna börja prata om en ansvarsfull invandringspolitik där vi anpassar kommunens ansvar efter vår kapacitet och förmåga.
  Den allmänpolitiska debatten lämnar oss två slutsatser.
  1. Det korta svaret från övriga partier kring hur Lerum ska klara av sitt åtagande verkar vara, vi vet inte riktigt, det finns ingen långsiktig strategi. De förslag som nämndes var en tillfällig beredning för migration, modulbostäder och flyktingsamordnare. Hur detta ligger i linje med att inte låta den politiska organisationen svälla, eller på vilket sätt snabba och kortsiktiga modulbostäder kan motverka utanförskap och segregation lämnas obesvarat. Folkpartiet föreslog också att kommunen skulle investera i bostadsrätter och insatslägenheter för nyanlända. Hur det ska finansieras, blev FP svaret skyldiga.
  2. Det är hög tid att börja i analysen, gå tillbaka till ritbordet och fråga oss; vilket åtagande kan vi, vill vi och klarar vi av att ta. För vår del är det också centralt att föra en dialog med kommuninvånarna i frågan.
  Svensk invandringspolitik har alltmer övergått i en fråga om en ovärdig förvaring av människor, där segregation och splittring breder ut sig.
  Vi kan tråkigt nog konstatera att ledande kommunföreträdare i Lerum nu är öppna för en sådan utveckling också här, då man välkomnar privata initiativ om att driva asylboende på friluftsanläggningar som Bockaberg. Det är inte hållbart.
  Sverigedemokraterna står för en ansvarsfull migrationspolitik från nationell till lokal nivå och vi menar att det är viktigt att spegla en tydlig folkvilja om kursändring av nuvarande invandringspolitik.
  Vi har på allvar tagit upp kampen med Moderaterna om Sveriges andra största parti och välkomnar såväl väljare som förtroendevalda från övriga partier som vill se en förändring av denna och andra avgörande samhällsfrågor i socialkonservativ riktning.

  Aron Emilsson (SD), Riksdagsledamot och Ralf Dahlgren (SD) Gruppledare

  Länk