Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0708-707 118                                                                                                                                                                                 
 • Från skola till flyktingboende utan dialog

  Av matsrydstrom den 20 juli, 2015
  0

  Från skola till flyktingboende utan dialog

  PUBLICERAD: 15 JULI, 2015 KL 09:47

  LT-DEBATT

   

  Den 3/7 fick SD Lerum kännedom om att Göteborgs stad inom kort skulle öppna ett boende för ensamkommande flyktingar i Ekåsa internatskola, Björboholm. De av oss som är ledamöter i kommun-styrelsen och representerar kommuninvånarna i kommunens verkställande organ, hade inte nåtts av någon information om detta. Att Göteborgs stad inte informerar Lerums kommuns ledning om att en av våra orter ska få ett flyktingboende och en befolkningsökning på tio procent på kort tid, är anmärkningsvärt.
  Anmärkningsvärt är också att Göteborgs stad väljer att gå ut med information till ortsinvånarna i Björboholm efter det att de första nyanlända flyttat in på internatet. Retroaktiv information, genom ett brevutskick, när många är på semester och inte kommer att ha en chans att nås av denna förändring i byn innan man är tillbaka och då möts av 40 nya invånare som ska integreras på en liten ort.
  Metoden god medborgardialog lyser med sin frånvaro. Beslutet från Göteborgs stad att blixtöppna Ekåsa som flyktingboende har alltså hastats igenom utan förankring och dialog från start. Det i sig är tecken på gravt demokratiskt underskott och på att svensk migrationspolitik allt snabbare övergår i förvaringspolitik. Långt ifrån hållbart för såväl invandrare som bofasta och välfärdssamhället.
  Samtidigt är bristen på förankring och medborgardialog bara två allvarliga aspekter av tre. Den tredje problematiken stavas skolan. Ekåsa har ett gott renommé som skola och internat för elever med särskilda behov, i hela regionen. Många föräldrar har sökt med ljus och lykta innan de funnit och fått plats på Ekåsa, vars verksamhet man sedan ofta varit mycket nöjd med.
  Vad som ska hända med skolverksamheten och de elever som kommer från andra kommuner och är i behov av internatet, har man från Göteborgs stad inget svar på idag, något som framkom under det snabbinkallade informationsmöte som hölls i Björboholm den 9 juli.
  Vad som väntar eleverna inför höstterminen är för många oklart. Från början sades att flyktingboendet och de 40 nyanlända med personal bara skulle ta Ekåsa i anspråk till den 18 augusti. Den utgångspunkten ändrades mycket snabbt till något så diffust som att det kunde bli tal om ett långsiktigt åtagande och mycket möjligt ett permanent flyktingboende.
  Snabba kast och bristande information är i någon mån talande för svensk invandringspolitik av i dag. Förvaring och ad-hoclösningar har blivit regel snarare än undantag, över hela landet, och en grupp prioriteras uppenbart framför andra.

  Ralf Dahlgren (SD) Gruppledare och kommunstyrelseledamot och Mats Rydström (SD) Ordförande SD Lerum

  Länk

 • SD Lerums budget 2016

  Av matsrydstrom den 18 juni, 2015
  0

   

  budget-hemsida

  Länk

 • Vindkraft i Gråbo – Nej tack!

  Av matsrydstrom den 23 maj, 2015
  0

  Vindpark Fyrskog

   

  Gothia Vind har ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd att bygga 7 st. vindkraftverk i skogen norr om Gråbo (se kartbild för kraftverkens placering).

  De planerade kraftverkens totalhöjd är på vardera 185 meter, den högsta typ av vindkraftverk som finns på marknaden. För att bygga vindkraftsparken krävs att man:

  anlägger ca. 3,9 km. ny väg

  förstärker ca. 2,9 km befintlig väg (inkluderar breddning av väg samt anläggning av 6 st. mötesplatser på vardera 100 m.)

  röjer ca. 103 000 m2 skog

  schaktar ca. 58 000 m3

  transporterar ca 37 000 m3 bergs- och grusmaterial till projektet.

  anlägger en central uppställningsplats på 5000 m2

   

  Allt detta kommer innebära stor påverkan på landskapsbilden, inte minst vid närliggande sjöar. Stora- och Lilla Lövsjön samt Annesjön kommer alla att drabbas stort av vindkraftverkens effekter, både visuellt och ljudmässigt.

  De bostäder som finns i området kommer drabbas av ljud- och bullerspridning som till stor del hamnar strax under tillåtet maxvärde för vindkraftverk.

  Du som vill stoppa Gothia Vind från att förvandla Gråbos Norra skog till en Industripark, kan lämna synpunkter till

  miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

  eller till

  Miljöskyddsenheten, 40340 Göteborg.

  Ange dnr. 551-7670-2014.

  Synpunkterna ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 Juni.

   

  karta

   

  Extra information till Dig som bor längs projektområdets berörda Transportvägar

  Under byggnationsfasen behövs:

  – ca 60 specialtransporter för transport av varje vindturbin (dvs. ca. 420 specialtransporter)

  – ca 100 transporter av betong och armering till varje fundament

  en lyftkran, vilken kräver ca 50 transporter.

  ca 1850 grustransporter.

  Transporterna av själva vindkraftverken genomförs vanligtvis nattetid. Detta är för att minimera  trafikstörningarna. Dock kommer närboende vid anslutningsvägarna störas.

  Vägsträckor med för låg bärighet behöver förstärkas med ett extra bärlager som täcks med ett ca 5 cm tjockt slitlager.

  Vägarna behöver breddas och kurvorna rätas ut.

  Man kommer anlägga 6 st. mötesplatser på vardera 100 m.

  Fordonen som transporterar vindkraftverkens delar behöver en frigång på ca 5,5 m i både bredd och höjd (mer i kurvorna). Vissa ekipage är upp till  60 m långa då de transporterar verkets vingar.

  – Vägprofilen måste anpassas till en låg frigång då den lägsta frigången över marken är ca 10 cm.

  Transporter och användning av arbetsmaskiner kommer även medföra luftutsläpp i form av svaveldioxid, kväveoxider och stoft.

   

  Länk till fullständigt material från Länsstyrelsen

 • Vi satsar på industrin

  Av matsrydstrom den 20 maj, 2015
  0

  Vi satsar på industrin

  LT-DEBATT 
  Sverige är ett industriland. Ungefär en miljon människor sysselsätts antingen direkt i industrin eller i den industrinära tjänstesektorn där det uppstår ännu fler arbetstillfällen som ringar på vattnet. Industrisektorn utgör därmed ett fundament i vår ekonomi och välfärd.

  Industrin behöver emellertid ständigt utvecklas och förnya sig för att inte tappa mark. Vi varken kan eller vill konkurrera på världsmarknaden med låga löner eller usla arbetsvillkor, alltså måste vi hela tiden ligga i framkant vad gäller industrins förutsättningar. Vi har därmed inte råd att ta fortsatt framgång för given.
  De senaste åren har vi sett att produktiviteten är i en nedåtgående trend och Sverigedemokraterna ser med oro på hur övriga partier negligerar vår infrastruktur och missköter energipolitiken. Därför har vi valt att lyfta fram ”Industrilandet Sverige” i vår vårbudget, där vi fokuserar på ett antal nyckelfrågor för svensk industri och hur vi som politiker kan hjälpa till att stärka industrisektorn.
  En satsning på svensk industri ger en positiv effekt på sysselsättningen i hela landet, men många mindre orter är proportionellt sett mer beroende av sina industrier för att behålla sina arbetstillfällen och sin skattebas. Just riktiga jobb – inte subventionerade låtsasjobb – är helt uppenbart den viktigaste aspekten för mindre orter. Det är därför mycket beklagligt att vi har en regering som driver en tillväxtfientlig politik med kraftiga skattehöjningar, samtidigt som Alliansen lovat att släppa igenom denna politik. Alliansen arbetar därtill främst för att öka antalet lågkvalificerade låglönejobb i tjänstesektorn.
  En annan ödesfråga är industrins kompetensförsörjning. Att svenska elevers skolresultat faller i internationella mätningar är mycket oroväckande i sig, men enligt riksdagens utredningstjänst kan vi fram till 2035 förvänta oss en dramatisk brist på över 100 000 förvärvsarbetande med industriell gymnasiekompetens. Vi behöver också fler som kan läsa vidare till ingenjör på högskolan eller vidareutbildas direkt i industrin. För att möta detta behov avsätter vi 375 miljoner för en utbyggnad av teknikcollege.
  Vi föreslår även en ”konjunkturgaranti”, avsedd att finansiera betald vidareutbildning av personal i sårbara regioner under konjunktursvackor. Med denna garanti blir det således lättare för industriföretag att behålla sina anställda tills tiderna förbättras.
  Sverigedemokraterna vill vidare satsa totalt 325 miljoner på arbetsmiljöbidrag och ett kunskapscenter för arbetsmiljö då det är win-win för arbetsgivare, anställda och hela samhället att sjuktalen hålls nere.
  Vi kan bara hoppas att partier med ideologiskt motiverat motstånd mot till exempel kärnkraft inte tillåts trumfa igenom en agenda som skadar det svenska näringsklimatet. Från vår sida ser vi med tillförsikt på svensk industris möjligheter att bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen och ser den som helt central för att binda samman stad med land.

  Aron Emilsson (SD), Riksdagsledamot Norra Älvsborg och Oscar Sjöstedt (SD), Ekonomipolitisk talesman

  Länk

 • LAGOM ÄR BÄST!

  Av matsrydstrom den 11 maj, 2015
  0

  LAGOM ÄR BÄST, SÄGER SVERIGEDEMOKRATERNA I NY KAMPANJ

  I lördags under Sverigedemokraternas vårdag på Långholmen i Stockholm presenterade partiet en ny kampanj, som skulle varit ryggraden i valkampanjen inför det utlysta, sedan inställda, extra valet 22 mars 2015. Lagom är bäst kallar vi denna kampanj. Det blir en fortsättning på vårt nya formspråk med varma färger, och en fortsättning med humoristiska kampanjfilmer som vi började med inför EU-valet för ett år sedan.

  Lagom är bäst handlar förstås om att en lagom invandring är bäst för Sverige. Det är mellanvalsperiod och Lagom är bäst-budskapet kommer att vara grunden för vår kommunikation även vid kommande kampanjer de närmaste åren, meddelade kommunikationschef Joakim Wallerstein från scenen på Långholmen.

  Även användandet av SD istället för Sverigedemokraterna bredvid blåsippan i vårt tryckta material är ett nytt grepp. Det är vad vi kallas i folkmun, det är kortare och enklare, det eliminerar risken för felstavningar när man i fortsättningen ska in på vår hemsida eller skicka e-post till våra företrädare.

  Titta gärna på våra fyra kampanjfilmer, som illustrerar att lagom är bäst. Ni är varmt välkomna att dela dem i sociala medier och hjälpa SD att få ut budskapet!

  httpv://youtu.be/_UX_9akcxDk