Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 5 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för dig. Svara på vår undersökning för att visa vad du tycker om livet och politiken i Lerums kommun.

Mikael Johansson

Ordförande

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två

  Av matsrydstrom den 7 april, 2018
  0

  Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två

  Publicerad: 14 mars, 2018 kl 06:12

  LT-DEBATT

   

  Att leva i trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet, att kunna röra sig fritt i vårt samhälle utan oro över vad som kan inträffa. Tyvärr ser inte samhället ut så idag. Många är oroliga, man slänger en extra blick över axeln, ökar hastigheten på steget o.s.v. Man känner sig inte längre trygg med att låta sina barn åka kollektivt till skola, vänner och träningar. Listan kan tyvärr göras lång!

  Känslan som inte bara är en känsla är att denna otrygghetskänsla inte tas på allvar, utan att den känslan skulle grunda sig i ens fantasi. För alla har vi hört frasen; ”Sverige har aldrig varit tryggare än nu”, det mantra som har vevats om och om igen, trots att verkligheten ser helt annorlunda ut. Otryggheten och brottsligheten har ökat, oavsett detta negligerar makt­eliten ideligen medborgarnas frågor, känslor och oro. Det viktigaste för att ändra en känsla – att vara lyhörd, förstå och göra något åt den.

  Vi Sverigedemokrater förstår den känslan, vi försöker inte lasta över några skuldkänslor på oroliga medborgare, vi tycker inte ni inbillar er. Vi ser verkligheten, vi läser statistiken och är på er sida. Därför har vi tagit fram en fyrpunktsplan för att återskapa den trygghet som medborgarna har rätt att åtnjuta. Denna insändare sätter fokus på punkt nr två, kameraövervakning.

  Kameraövervakning har visat sig på många ställen vara väldigt effektivt i brottsförebyggande syften. Man har tydligt sett att vissa stökiga element drar sig från brottslig aktivitet och ordningsstörning om riskerna för att hamna på bild och åka fast är större.

  Med den kunskapen i ryggen vill vi sverigedemokrater ha kameraövervakning på samtliga hållplatser i kommunen som komplement till kameraövervakningen som finns på våra bussar och tåg, samt på utvalda platser i våra tre centralorter. Vi blir också extra glada när vi läser Alexander Abenius (M) insändare i LT, där Moderaterna också tänker som vi – Tillsammans för ett tryggare Lerum.

  Sverigedemokraterna står upp för såväl den sociala tryggheten i välfärden men också för den direkt fysiska tryggheten.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Christopher Saart, Styrelseledamot
  Alexander Christiansson, Styrelseordförande
  Mats Rydström, Vice Styrelseordförande

  Länk

 • Återskapande av ett tryggt Lerum

  Av matsrydstrom den 10 mars, 2018
  0

  Återskapande av ett tryggt Lerum

  Publicerad: 28 februari, 2018 kl 06:00

  LT-DEBATT

   

  Vårat samhälle blir allt otryggare. Miljön på våra skolor, vårdcentraler, biblio­tek och på våra gator och torg blir allt värre. Vi hör vittnesmål från våra barn om hur klimatet hårdnar på våra skolor. Vi hör från våra vänner och anhöriga om klimatet inom vården. Det råare klimatet måste stävjas, och detta är inget vi kan fortsätta lägga hela ansvaret på de som jobbar eller besöker dessa offentliga miljöer. Deras uppgift är att lära ut och att lära sig, att läka och att läkas, inte att upprätthålla ordning och trygghet.

  Civilkurage är en stor del men vi politiker måste ta det ansvar som ligger på våra axlar. Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov, att då blunda för den ökade otryggheten som majoriteten gör och blunda helt för detta fenomen är att totalt svika den lilla män­niskans behov.

  Därför har vi Sverige­demokrater i Lerum tagit fram en plan med fyra punkter för att förebygga otrygghet och bekämpa problemen. Vår första punkt och den vi trycker på i denna insändare är kommunalanställda trygghetsvärdar.

  Vi vill anställa värdar att placera ut på skolor, vårdcentraler, bibliotek och andra utsatta offentliga miljöer. Värdarna ska utföra det arbete som ligger utanför våra lärare, sjuksköterskor och bibliotekariers ansvars­område. Deras huvuduppgift är att skapa en lugn och trygg miljö att vistas i för alla anställda och besökande, samt att hantera alla tänkbara ordningsstörningar på smidigaste sätt.

  Värdarna ska vara i direktkontakt med ordningsmakten och socialtjänsten för ett effektivare förebyggande samarbete.

  Sverigedemokraterna står upp för såväl den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska tryggheten.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Christopher Saart
  Alexander Christiansson

  Länk

 • Svar på Eva Anderssons (C ) debattinlägg den 15 februari

  Av matsrydstrom den 10 mars, 2018
  0

  Svar på Eva Anderssons (C ) debattinlägg den 15 februari

  Publicerad: 28 februari, 2018 kl 06:00

  LT-DEBATT

   

  När Andersson i sitt debattinlägg påstår att Lerums kommun har en välskött ekonomi är det inte mer än rätt att boende i Lerums kommun får kännedom om politikernas vanskötsel genom att under många år försatt medborgarna i en gigantisk skuldbörda (2 326 Mkr), och som närmar sig ett helt års skatteinkomster inkl. verksamhetsintäkter och bidrag på 2 700 Mkr. Under åren 2018–2020 planerar politikerna låna upp ytterligare 551 Mkr.

  De kommande åren har kommunen budgeterat ett överskott per år med cirka 55 mkr. Det ger dock ingen beredskap när vi går in i nästa lågkonjunktur, då kommunens omsättningstillgångar uppgår med endast 489 Mkr (år 2016).
  För att möta en nettokostnadsökning med 234 Mkr under åren 2017–2020 för verksamheten bedömer de styrande i kommunen att skatteintäkterna stiger med 300 Mkr under år 2017–2021. Att täcka denna kostnadsökning med ökade skatteintäkter med 15 procent är inte realistiskt under en kommande lågkonjunktur, då arbetslösheten kommer stiga.

  Enligt riksbankens bedömning kommer BNP-tillväxten och antal sysselsatta att minska de närmaste åren.
  Enligt kommunens bedömning kommer de finansiella kostnaderna under 2018–2020 ligga kvar på 25 Mkr, trots en planerad upplåning med ytterligare 551 mkr till över 3 miljarder kr.

  Kommunen tycks bortse från riksbankens bedömning (Finanspolitisk rapport, februari 2018) om att 10-åriga obligationsräntan bedöms stiga mellan åren 2016 till 2020 med 2 procent. Detta skulle innebära att kommunens räntekostnad som under några år av extrem låg ränta endast uppgått till 24 Mkr (år 2016) kommer stiga med ytterligare 60 Mkr, vilket skulle innebära att budgeterat överskott blir ett underskott.

  Genom att under många år underlåtit att amortera av på skulden förväntas kapitalkostnaden stiga i takt med kommande räntehöjningar.

  Då det skulle krävas omfattande skattehöjningar för att råda bot på kommunens skuldbörda väljer man hellre att vältra över skuldbördan till kommande generationer. Om politikerna tog sitt ansvar med god hushållning av ekonomin hade vi haft en hanterbar situation. Kommande skattehöjningar kommer leda till att viljan att verka och bo i Lerum avtar, med minskade skatteintäkter som följd.

  Var och en förstår att detta inte kan få fortsätta om inte kommunen ska tvingas dra ner på vår välfärd.
  Boende i Lerums kommun bör fundera på om det är lämpligt att låta nuvarande politiker få fortsatt förtroende.

  Sverigedemokraterna i Lerum

  Länk

 • Hänt i KS 2018-01-17

  Av matsrydstrom den 31 januari, 2018
  0
  Hänt i kommunstyrelsen
  KS  2018-01-17
  4 Svar på medborgarförslag om ny trappsteg vid Aspens badplats . Återremiss .
  5 Arrendeavtal för Björboholms segelsällskap bryggor piren nytt hyresavtal 10 år pga investering Bifall
  6 Igångsättningsbeslut av VA utbyggnad Torpadal  drygt 5-mnkr. Bifall..
  7 Igångsättningsbeslut av Konstgräsplan Aspevallen 5 mnkr+ .Avslag och reservation  Motivation. 3500 ton plast granulat finns på Sveriges konstgräsplaner detta rankas som nr 2 då bildäck är nr 1 . 140 ton används på en plan vid en anläggning. Det försvinner mellan  3-5 ton och detta får man fylla på varje år, detta tycker SD inte är något för en ledande miljökommun då det föranleder stora skador på naturen mm.
  8 Ianspråktagande av investeringsmedel gällande konstgräsplan. Miljö plast material och tänk på parkeringar.
  9 Gråbo entreer . Ifrågasätt blomsterdekor under ledningar ? Skadligt se sidan 9-11. Vattenfall rekommenderar att inte vistas där se EL Leukemi
  då Kraftledningar inte ska ha blomsterutsmyckning mm som ligger i förslag. Protokolls anteckning SD vill inte ha några utsmyckningar vid kraftledningar då risken för leukemi  är två gånger så stor
  10 SKL,s handlingsplan för gemensam digitalisering.Detta är en samordning mellan lanstingen och alla andra i samhället  Att gå i takt med andra kommuner. Ett verktyg att nå mål .Bifall till handlingsplan.
  10,1 Utdrag av aktiviteter på kommunnivå för gemensamma förutsättningar Bifall.
  11  Lerums centrumutveckling . Handlingsplan Bifölls .Protokolls anteckning SD föreslår 2 ronderande vaktgrupper som vi hade i Gråbo efter bränderna och kameraövervakning i kommunen. Detta kommer vi att reservera oss för i KF att det blir bevakning på riktigt.
  12 Åter rapportering om demokratitorg. . Vi var ju inte inbjudna ? Föreslår att alla ska med och detta bifölls.
  13 Revidering av fullmäktiges arbetsordning med hänsyn till den nya kommunlagen. Bifall-
  14 Revidering av kommunstyrelsens reglementen.Bifall.-
  15 Åtgärder för att stärka utskottens funktionsrätt. ?.Protokolls anteckning  Stärka småskaligheten för byggföretag samt företräde för lokala bolag.
  16  Beslut fattade på delegation Bifall.
  17 Upphandling av ramavtalet för hantverkstjänster byggarbete OK.
  18 Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster Larm.
  19 Kommundirektören informerar, vi har en ny Hr chef säkerhet. Vi väntar på rapporter från ekonomin och planerar för budgeten.
  29 /5 sista dag för info om budget . Ventilation i Ki och K2 kommer vi att bygga om ventilationen så alla möten kommer att vara på andra platser.
  Representanter berättar från GR Avfallsplan 2020 måste göras om . Anten Mjörn vattenförening 30 år OK.
  21 Medborgarförslag om att flytta lekparken vid kring Allesväg.  Beredning
  22 Medborgarförslag om att flytta parken om att flytta parken Feminetthuset. Rivas .Avslag
  23 Medborgarförslag om att införa avgiftstak på transport för avlidna  Bifall till ett tak om 1500 kr för beredning  .Protokollsanteckning SD ser att avgiftstaket inte överstiger 1500 kr för transport av avlidna.
  24 Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke för tågolyckan. Bifall.
  25 Motion om att införa fyra veckors utbildning för de som ska arbeta inom äldrevården Bifall.
  26 Tillkommande ärende Bifall . Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter. Bifall.
  27 Tillkommande ärende Bifall Svar efter Skolinpektionens kvalitetsgranskning . Detta skulle tagits upp tidigare då tillsynen skedde i somras. Noterat tar upp detta i KF.
  28 Tillkommande ärende  Bifall Tolförmedling förbundsordning. Bifall.
  29 Tillkommande ärenden Bifall Omtag av anvisning av fastigheter. Hunstugan med flera.
  30 Tillkommande för Tollestorp 6;3 arrende  Bifall.
  31 Tillkommande Arrende  Floda Bid . 400 tkr Bifall.
  Med vänliga hälsningar
  Ralf Dahlgren.

   

 • Torgmöten inför kyrkovalet

  Av matsrydstrom den 2 augusti, 2017
  0

  Kom och träffa oss inför kyrkovalet.

  Våra kandidater finns på plats och svarar på era frågor.